Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

 • Sieć współpracy i samokształcenia skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania w roli  opiekuna samorządu uczniowskiego. W ramach pracy na platformie MOODLE oraz w czasie spotkań stacjonarnych uczestnicy sieci dzielić się będą własnymi doświadczeniami, analizować dobre praktyki w oparciu o OZE, poszerzać swoje kompetencje w obszarze partycypacji uczniów i nauczycieli w  działaniach samorządu.

 • Jest to kurs doskonalący b-learningowy adresowany do nauczycieli języków obcych, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne.

 • Baza materiałów oraz miejsce wirtualnych spotkań nauczycieli – uczestników kursu b-learningowego „Efektywne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych podczas zajęć z edukacji ekologicznej i globalnej”.

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli – uczestników kursu b-learningowego "Kreatywne nauczanie przyrody". Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe, interaktywne ćwiczenia opracowane z wykorzystaniem aplikacji LearningApps.

 • Sieć adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, którzy dostrzegają potrzebę i znaczenie aktywności fizycznej w życiu małego dziecka. Celem sieci jest umożliwienie spotkania się nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, wzajemna wymiana ich doświadczeń oraz wspólne planowanie nowych rozwiązań mających na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci na I etapie edukacyjnym.

 • Sieć współpracy i samokształcenia adresowana jest do nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Poprzez wspólne uczestnictwo w sieci wypracowane zostaną rozwiązania i przykłady dobrej praktyki w zakresie edukacji na rzecz inspirowania i promowania czytelnictwa oraz zachęcenie nauczycieli do podejmowania związanych z tym inicjatyw.

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą obejmuje 218 godzin dydaktycznych. Jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką. Będzie realizowany w okresie: luty 2017 r. – listopad 2017 r. w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. nowy ramowy plan i program kursu.

  BAZA MATERIAŁÓW

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli uczęszczających na kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących na poziomie A2. Kurs zawiera dodatkowe materiały teoretyczne i ćwiczeniowe. Zaliczenie go jest jednym z warunków zaliczenia całego kursu doskonalącego.

 • Sieć współpracy i samokształcenia adresowana jest do nauczycieli szkół zaangażowanych w pilotaż wdrożenia programowania do edukacji od najmłodszych lat. Na platformie zostaną zamieszczone materiały wypracowane przez uczestników sieci w postaci kart pracy, cwiczeń i scenariuszy.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Celem szkolenia  jest  przygotowanie nauczyciela do stosowanie w edukacji zajęć, które pozwolą na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych dzieci przez zastosowanie różnorodnych metod i form pracy (pedagogika zabawy, synestezja, twórczość plastyczna i muzyczna).

 • Miejsce wirtualnej współpracy nauczycieli – uczestników sieci współpracy i samokształcenia "Edukacja globalna i ekologiczna". Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe zajęcia łączące edukację edukacyjną i globalną z przedmiotami ogólnokształcącymi, karty pracy, ćwiczenia.

 • Nasze miejsce w cyberprzestrzeni! Tutaj właśnie mogą wirtualnie spotykać się nauczyciele – uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia "Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów". Zachęcamy do wspólnej pracy oraz dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym i przykładami dobrej praktyki.

 • Sieć adresowana jest do nauczycieli pracujących z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej, zainteresowanych promowaniem zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.  W ramach spotkań stacjonarnych oraz  na platformie Moodle uczestnicy zdobywają  wiedzę i umiejętności związane z obszarem tematycznym sieci, a także wymieniają się swoimi doświadczeniami i omawiają przykłady dobrej praktyki zrealizowanej w swoich placówkach.

 • Jak ważne zadania wykonuje pedagog czy psycholog szkolny, nie trzeba nikogo przekonywać. Udział w sieci współpracy i samokształcenia pn. „Rola pedagoga i psychologa w szkole” powoduje, że w ich realizacji nie pozostaje sam, ale może korzystać ze wsparcia swoich koleżanek i kolegów. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.

 • Sieć współpracy i samokształcenia "Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych" - adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, specjalistów pracujących z dzieckiem, uczniem z niepełnosprawnością, zwłaszcza w placówkach ogólnodostępnych. W ramach pracy na platformie MOODLE oraz w czasie spotkań stacjonarnych uczestnicy sieci dzielą się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, własnym warsztatem pracy, jak również zdobywają nowe kompetencje i poznają przykłady dobrej praktyki.

 • Sieć współpracy i samokształcenia „Wspieranie nauczycieli przedmiotów artystycznych w planowaniu pracy dydaktycznej” adresowana jest do nauczycieli przedmiotów artystycznych i entuzjastów, którzy chcą „wziąć kulturę i sztukę w swoje ręce”, rozwijać umiejętności plastyczne i muzyczne na swoich zajęciach. Celem funkcjonowania sieci jest dzielenie się doświadczeniem, tworzenie nowych rozwiązań, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, artystów i instytucji działających na rzecz kultury i sztuki. Spotkania odbywają się na platformie MOODLE i stacjonarnie (warsztaty).

 • Kurs jest adresowany do osób biorących udział w szkoleniu „Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Różnorodność w(śród) nas”  (kurs dla 10 liderów edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej).

 • Kurs "BHP w szkole/placówce" jest skierowany do dyrektorów szkół/placówek oraz do wszystkich pracowników zajmującymi się problematyką BHP.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu tematyki nowej miary jakości nauczania, jaką jest edukacyjna wartość dodana (EWD) oraz wpieranie nauczycieli w zakresie analizy wyników egzaminów, w tym wskaźnika efektywności nauczania.

 • Kurs prowadzony jest w formule blended learning (mieszanej).Składa się z trzech modułów merytorycznych (razem 15 godzin dydaktycznych w tym 5 online). Uczestnicy kursu podczas wykładu zostaną zapoznani z rodzajami gier i zabaw dydaktycznych i ich znaczeniem w stymulowaniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W formie pracy warsztatowej wypracują zabawy stymulujące percepcję wzrokową, słuchową motorykę małą  oraz zabawy rozwijające zmysły.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy w ramach swojego przedmiotu chcą poprawnie pod względem organizacyjnym i merytorycznym realizować obszar tematyczny „edukacja zdrowotna”, wyodrębniony w treściach przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do analizy krajobrazu kulturowego regionu, wskazanie interesujących materiałów pomocniczych w realizacji projektu edukacyjnego.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, do wychowawców, chcących podnieść jakość wzajemnych kontaktów szkoła - rodzice, pragnących lepiej zrozumieć wartość partnerstwa w oświacie oraz wagę podmiotowości rodziców w systemie edukacyjnym.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych - pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego celem jest poszerzenie kompetencji nauczycieli odnośnie wyszukiwania informacji w internecie i wykorzystania ich w celach edukacyjnych.


SERDECZNIE WITAMY
w roku szkolnym 2016/2017

Mamy nadzieję, że nasza platforma zdalnego nauczania stanie się dla Państwa przyjaznym, twórczym i owocnym środowiskiem pracy. 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Platformy MOODLE
RODN „WOM”
w Częstochowie

Pomiń Zapraszamy!

Zapraszamy!

Pomiń Kalendarz

Kalendarz

Ni. Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 Dziś Tuesday, 16 January 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Pomiń Zalogowani użytkownicy

Zalogowani użytkownicy

(Ostatnie 5 minut)
Żaden