Skip available courses

Available courses

 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli doradców-metodycznych została stworzona w celu wymiany doswiadczeń w ramach dobrej praktyki.

 • Panel testowy dla nauczycieli-doradców metodycznych.

 • W myśl nowej podstawy programowej bardzo ważne jest kształtowanie myślenia algorytmicznego. W ramach korelacji przedmiotowej zostaną wypracowane na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia algorytmy rozwiązań sytuacji problemowych z różnych przedmiotów kształcenia ogólnego.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, do wychowawców, którym zależy na tworzeniu w szkole środowiska przyjaznego uczniom i sprzyjającego zapobieganiu podejmowania przez nich zachowań ryzykownych. Celem sieci jest rozwijanie umiejętności w zakresie profilaktyki uzależnień, dzielenie się wiedzą oraz wymiana między uczestnikami doświadczeń w tym zakresie.

 • Miejsce wirtualnej współpracy nauczycieli-uczestników szkolenia b-learningowego „Sherlocku do dzieła!” – wykorzystanie elementów kodowania i szyfrowania w pracy z uczniami. Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe zajęcia, podczas których można wykorzystywać kody i szyfry w pracy z uczniami.

 • Miejsce wirtualnej współpracy nauczycieli – uczestników sieci "Matematyka jako intelektualna przygoda - rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela". Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki.

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą obejmuje 218 godzin dydaktycznych. Jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką. Jest realizowany w okresie: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r. w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. ramowy plan i program kursu.

  BAZA MATERIAŁÓW

 • Szkolenie skierowane do nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu (w ramach projektu Erasmus+)

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Wirtualne laboratoria – nauczanie przez odkrywanie”

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Pierwsza pomoc przedmedyczna. Opracowanie otwartych zasobów edukacyjnych".

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Kodowanie i programowanie w edukacji ekologicznej i globalnej"

 • W ramach sieci proponujemy Państwu omówienie zagadnień związanych z planowaniem procesu edukacyjno-wychowawczego z uwzględnieniem  potrzeb ucznia przejawiającego trudności w nauce. Oferujemy Państwu wzajemną wymianę doświadczeń, spotkania z ekspertami, zapoznanie się otwartymi zasobami edukacyjnymi, wspólne planowanie nowych rozwiązań  i tworzenie materiałów dydaktycznych przydanych w pracy z uczniem z trudnościami w nauce.

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym "Nauczanie przez badanie, doświadczanie oraz eksperymentowanie"

 • Kurs "BHP w szkole/placówce" jest skierowany do dyrektorów szkół/placówek oraz do wszystkich pracowników zajmującymi się problematyką BHP.

 • Jest to kurs doskonalący b-learningowy adresowany do nauczycieli języków obcych, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne.

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli przyrody i przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w szkoleniu b-learningowym „Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych”.

 • Miejsce wirtualnej współpracy nauczyciel i – szkolenia b-learningowego „Eksperymentowanie w edukacji przyrodniczej". Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe zajęcia, podczas których można wykorzystywać doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w pracy z uczniami.

 • Baza materiałów oraz miejsce wirtualnych spotkań nauczycieli – uczestników kursu b-learningowego „Efektywne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych podczas zajęć z edukacji ekologicznej i globalnej”.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Celem szkolenia  jest  przygotowanie nauczyciela do stosowanie w edukacji zajęć, które pozwolą na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych dzieci przez zastosowanie różnorodnych metod i form pracy (pedagogika zabawy, synestezja, twórczość plastyczna i muzyczna).

 • Miejsce wirtualnej pracy nauczycieli – uczestników kursu b-learningowego "Kreatywne nauczanie przyrody". Właśnie tutaj pojawią się pomysły na ciekawe, interaktywne ćwiczenia opracowane z wykorzystaniem aplikacji LearningApps.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Celem szkolenia  jest  przygotowanie nauczyciela do stosowanie w edukacji zajęć, które pozwolą na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych dzieci przez zastosowanie różnorodnych metod i form pracy (pedagogika zabawy, synestezja, twórczość plastyczna i muzyczna).

 • Kurs prowadzony jest w formule blended learning (mieszanej).Składa się z trzech modułów merytorycznych (razem 15 godzin dydaktycznych w tym 5 online). Uczestnicy kursu podczas wykładu zostaną zapoznani z rodzajami gier i zabaw dydaktycznych i ich znaczeniem w stymulowaniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W formie pracy warsztatowej wypracują zabawy stymulujące percepcję wzrokową, słuchową motorykę małą  oraz zabawy rozwijające zmysły.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy w ramach swojego przedmiotu chcą poprawnie pod względem organizacyjnym i merytorycznym realizować obszar tematyczny „edukacja zdrowotna”, wyodrębniony w treściach przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do analizy krajobrazu kulturowego regionu, wskazanie interesujących materiałów pomocniczych w realizacji projektu edukacyjnego.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, do wychowawców, chcących podnieść jakość wzajemnych kontaktów szkoła - rodzice, pragnących lepiej zrozumieć wartość partnerstwa w oświacie oraz wagę podmiotowości rodziców w systemie edukacyjnym.

 • Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego celem jest poszerzenie kompetencji nauczycieli odnośnie wyszukiwania informacji w internecie i wykorzystania ich w celach edukacyjnych.

 • Sieć współpracy i samokształcenia „Szkolnictwo branżowe – uczymy po nowemu" adresowana jest do nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Celem funkcjonowania sieci jest dzielenie się doświadczeniem, tworzenie nowych rozwiązań, pozyskiwanie pracodawców i instytucji działających na rzecz szkolnictwa zawodowego. Spotkania odbywają się na platformie MOODLE i stacjonarnie (warsztaty).

 • Sieć współpracy i samokształcenia skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania w roli  opiekuna samorządu uczniowskiego. W ramach pracy na platformie MOODLE oraz w czasie spotkań stacjonarnych uczestnicy sieci dzielić się będą własnymi doświadczeniami, analizować dobre praktyki w oparciu o OZE, poszerzać swoje kompetencje w obszarze partycypacji uczniów i nauczycieli w  działaniach samorządu.

 • Sieć adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, którzy dostrzegają potrzebę i znaczenie aktywności fizycznej w życiu małego dziecka. Celem sieci jest umożliwienie spotkania się nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, wzajemna wymiana ich doświadczeń oraz wspólne planowanie nowych rozwiązań mających na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci na I etapie edukacyjnym.

 • Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

  Odbiorcami kursu mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne chcące prowadzić  praktyczną naukę zawodu dla uczniów w firmach, zakładach pracy lub gospodarstwach rolnych lub  inne osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

  Informujemy, że osoba chcąca zostać  instruktorem praktycznej nauki zawodu powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019  r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 391 z póź. zm.) i ukończyć kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000644/O/D20190644.pdf

 • Kurs jest adresowany do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne  do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu i posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm).

  Czas trwania kursu: 150 godzin dydaktycznych, w tym:

  1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
  2. Metodyka nauczania – 90 godz., w tym hospitacja zajęć 20 godzin.

SERDECZNIE WITAMY
w roku szkolnym 2019/2020

Mamy nadzieję, że nasza platforma zdalnego nauczania stanie się dla Państwa przyjaznym, twórczym i owocnym środowiskiem pracy. 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Platformy MOODLE
RODN „WOM”
w Częstochowie

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None